خرید ذرت جهت امور دامی
خرید ذرت طبق روال و در روزهای آینده انجام خواهد شد اخبار و مقالات عمومی
خرید ذرت طبق روال و در روزهای آینده انجام خواهد شد

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد: خرید ذرت طبق روال و در روزهای آینده توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام خواهد شد. خریدهای خارجی به صورت منظم و مداوم در شرکت پشتیبانی امور دام کشور در حال اجراست.