دامدار بازار
دولت برای دامدار بازار ایجاد کند/ الکترونیکی شدن صدور مجوز ها، دوندگی دامدار را کاهش نداده است اختصاصی دامیران
دولت برای دامدار بازار ایجاد کند/ الکترونیکی شدن صدور مجوز ها، دوندگی دامدار را کاهش نداده است

اختصاصی دامیران؛ فرهاد اکبری: آمار دقیقی در ارتباط با میزان تولید در دامداری های صنعتی و دامداری های سنتی وجود ندارد/ دولت باید برای دامدار بازار ایجاد کند. این بازار می تواند داخلی و یا صادراتی باشد/ این فرهنگ که دامدار عادت دستیابی به علم روز را داشته باشد وجود ندارد/ در حال حاضر اخذ مجوزها الکترونیک..