دام فروشی غیرقانونی
دام فروشی در واحدهای دامداری تخلف است نشخوارکنندگان
دام فروشی در واحدهای دامداری تخلف است

وحید رستگاری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی واحدهای غیرمجاز فروش دام زنده اظهار کرد: با توجه به تفاوت در دو حوزه دام فروشی و دامپروری، اقدامات انجام گرفته صرفاً در راستای برخورد با واحدهای غیرمجازی است که اقدام به فروش دام زنده می‌کنند.