دام های تراریخته
استفاده از تولیدات دام های تراریخته به عنوان زیست دارو اخبار و مقالات عمومی
استفاده از تولیدات دام های تراریخته به عنوان زیست دارو

با توجه به ورود بیوتکنولوژی در تحقیقات کشاورزی و پیشرفت روزافزون مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته، ما در این بررسی مروری داشتیم بر تکنیک انتقال ژن که با روش های متفاوت انجام می شود. در راستای ایجاد دام های تراریخته ای که از محصولات آنها مانند شیر در تولید انبوه پروتئین های نوترکیب استفاده می شود. از طریق مهندسی ژنتیک یک ژن که برای..