دبیر کانون مرغداران کشور
مرغداری ها توانایی پرداخت حق بیمه تکمیلی را ندارند صنعت طیور
مرغداری ها توانایی پرداخت حق بیمه تکمیلی را ندارند

صندوق بیمه کشاورزی در گزینه بیمه عمومی مرغداری ها ، خسارت های ناشی از سوانح طبیعی، حوادث قهری از قبیل سیل، طوفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمدی و حذف کانون آلوده را تحت پوشش بیمه قرارمی دهد. پس از صدور بیمه نامه عمومی در مبادی تولید، مرغدار می تواند..