درمان ماهی ها
روش های مختلف برای مداوای ماهی های بیمار صنعت آبزیان
روش های مختلف برای مداوای ماهی های بیمار

در این روش طریقه، مداوا برای مدتی کوتاه و در محلولی قوی صورت میگیرد. در این روش بهتر است که مداوا در وانها یا چلیکهای چوبی صورت گیرد. وانهای فلزی اکثرا در اثر تماس با دارو تولید سم می نمایند که ممکن است برای ماهی مضر باشد. یک وان چوبی بظرفیت ۵۰ لیتر برای این کار مناسب می باشد. ابتدا بایستی ۶۰ لیتر آب بدقت در وان ریخته شود و سپس مقدار لازم دارو به آن اضافه گردد..