دستگاه گوارش طیور
سکوم چیست؟ و نقش آن در دستگاه گوارش طیور چگونه است؟ صنعت طیور
سکوم چیست؟ و نقش آن در دستگاه گوارش طیور چگونه است؟

سکوم از دیدگاه آناتومیکی، فیزیولوژیکی، میکروبی و تغذیه ای در پرندگان مورد بررسی قرار می گیرد. سازگاری های فیزیولوژیکی و آناتومیکی صورت گرفته در دستگاه گوارش پرندگان باعث شده تنها ذرات کوچک و یا محلول به همراه ادرار یا مایعات گوارشی به درون سکوم برگشت داده شوند. در سکوم، آب و نمک ها باز جذب می شوند و تخمیر اسید اوریک و کربوهیدرات ها به آمونیاک..