دوران آبستنی
تغذیه مادر در هفته های پایانی آبستنی نشخوارکنندگان
تغذیه مادر در هفته های پایانی آبستنی

تغذیه گاو خشک رابطه مستقیمی با تولد گوساله سالم و طبیعی دارد. انتقال از دوران آبستنی به دوران شیردهی در گاوهای شیری یکی از مراحل بحرانی در چرخه تولید است که به عنوان دوره انتقال شناخته می شود. دوره انتقال از حدود 3 هفته قبل از زایش آغاز و تا ۳ هفته پس از زایش ادامه می یابد..