دکتر سروش یوردخانی
جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی نشخوارکنندگان
جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی

گفتمان کاربردی پیرامون جابه‌جایی با torsion شیردان با حضور دکتر سروش یوردخانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار