دکتر محمدرضا مختاری هویه
چالش بهره وری در صنعت گوسفندداری ایران، دلایل و راهکارها نشخوارکنندگان
چالش بهره وری در صنعت گوسفندداری ایران، دلایل و راهکارها

سال هاست بحث اندک بودن بهره وری پرورش گوسفند در ایران داغ است و افراد زیادی به بیان دلایل آن از نظر خود پرداخته اند. غالب این افراد پرزایش نبودن نژادهای ایرانی را علت العلل این مسئله دانسته و وارد کردن نژادهای دوقلوزای خارجی را پیشنهاد می کنند، غافل از اینکه این چالش زوایای مغفول زیادی داشته و چاره کار به این راحتی در دسترس نبوده و نیست.

دکتر محمدرضا مختاری: تولید صنعتی گوشت گوسفند: چرایی، چالش ها و راهکارها اختصاصی دامیران
دکتر محمدرضا مختاری: تولید صنعتی گوشت گوسفند: چرایی، چالش ها و راهکارها

در سال های اخیر در سراسر دنیا به علت افزایش درآمد، گسترش شهرنشینی و رشد جمعیت، تقاضا برای گوشت افزایش یافته است. در بین انواع گوشت، گوشت گوسفند چهارمین نوع پرمصرف دنیا بوده و در کشورهایی مانند استرالیا، نیوزلند، هند، خاورمیانه و بخش هایی از اروپا منبع اصلی تامین پروتئین مردم است.