رفتارهای کلیشه ای اسب
علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ ای در اسب های ورزشی تک سمیان
علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ ای در اسب های ورزشی

چکیده امروزه اسب‌های ورزشی در انتخاب جیره‌ی خوراکی، ارتباطات اجتماعی و میزان تحرک، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، که گاهی زمینه‌ساز تنش است. سازوکارهایی با ایجاد تغییر در رفتار، به سازگاری اسب با عوامل تنش‌ زا کمک میکنند. برخی از این سازوکارها، اسب را تشویق به انجام رفتارهایی تکرارشونده میکنند..