زایمان مادیان
عدم تطابق خون کره اسب و مادیان تک سمیان
عدم تطابق خون کره اسب و مادیان

این بیماری یک ناهنجاری خونی است و بیشتر در کره اسب هایی که آنتی بادی ضد گروه های خونی Aa و Qa را از طریق کلستروم دریافت می کنند و این آتنی بادی سبب همولیز و آگلوتیناسیون اریتروسیت های کره می شود. این آتنی بادی ها در 3 ماه آخر آبستنی میزان بالایی داشته و یک هفته بعد زایمان به پیک می رسد.