زنبورداران
خشکسالی از تهدیدات سال جاری برای صنعت زنبورداری صنعت زنبورعسل
خشکسالی از تهدیدات سال جاری برای صنعت زنبورداری

یحیی خلیلی بابیان اینکه آذربایجان غربی رتبه اول تولید عسل در کشورو ایران رتبه سوم این صنعت در دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: آذربایجان غربی به لحاظ داشتن منابع لایزال الهی و شرایط آب و هوایی مناسب، وجود مراتع و منابع غنی سرشار از شهد و گرده یکی از قطب‌های مهم برای پرورش زنبورعسل در سطح کشور به شمار می‌آید..