سازمان جهانی بهداشت
عضویت محقق ایرانی در گروه مشاوران فنی سازمان جهانی بهداشت اخبار و مقالات عمومی
عضویت محقق ایرانی در گروه مشاوران فنی سازمان جهانی بهداشت

دکتر احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست دامپزشک و رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران به عضویت گروه مشاورین فنی بیماری های آربوویروسی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل بیماری های ویروسی منتقله از حشرات در جهان درآمد.