سرمایه انسانی صنعت
بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل) اقتصاد دام و طیور
بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌ وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی (مورد مطالعه: شهرستان اردبیل)

انسان­ها مولد ثروت هستند، مشروط بر این­که جزء سرمایه­ انسـانی محسوب شوند. اساس نظریه سرمایه­ انسانی این است که علت تفاوتهای درآمدی افراد به خـاطر اختلاف در میزان بهره­وری آن­ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره­وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه موردمطالعه تعداد 105 واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان اردبیل است.