سرمایه گذاری اسب
صنعت اسب‌داری حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری است تک سمیان
صنعت اسب‌داری حوزه بزرگ سرمایه‌گذاری است

رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه توجه به اسب و سوارکاری در تولید ناخالص کشورهای مترقی نقش زیادی دارد، گفت: این صنعت یک حوزه مناسب برای سرمایه‌گذاری است.