سموم قارچی و کپک ها
مسومیت با سموم قارچی و کپک ها در دام نشخوارکنندگان
مسومیت با سموم قارچی و کپک ها در دام

امروزه بحث سلامت و امنیت غذایی در دنیا بسیار اهمیت دارد. در این میان بحث آلودگی تولیدات زراعی به مایکوتوکسین ها که امکان انتقال آن به انسان نیز وجود دارد، مطرح است. مایکوتوکسین ها سموم تولیدشده توسط کپک ها میباشند که دارای ریشه یونانی مایکس به معنی قارچ و کلمه لاتین توکسیکوم به معنی سم بوده و مسمومیت آن محدود به مسمومیت..