سیستم های مدرن در تخمگذاری
استفاده از سیستم های مدرن در تخمگذاری مرغ ها صنعت طیور
استفاده از سیستم های مدرن در تخمگذاری مرغ ها

در این ویدئو سیستم های جدید و مدرن در پرورش مرغ های گوشتی تخمگذار نمایش داده می شود