سیلوهای کومه ای
بررسی ساختمان سیلو جهت سیلاژ ذرت علوفه ای نشخوارکنندگان
بررسی ساختمان سیلو جهت سیلاژ ذرت علوفه ای

ساختمان سیلو اشکال مختلفی دارد که عبارتند از: سیلوی روزمین، سیلوی خندقی یا داخل زمین، سیلوی عمودی، سیلوی کومه ای یا پشته ای، سیلوی کیسه ای (سوسیسی)، در سیلو های خندقی زهکشی و تخلیه پساب با مشکلات فراوانی همراه است حتی اگر کانال خروجی و چاه برای آن تعبیه شود..