شورای تامین دام
منصور پوریان اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟ اختصاصی دامیران
منصور پوریان اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟

منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور در پاسخ به اگر شما وزیر جهاد کشاورزی بودید در شرایط کنونی چه می کردید؟