شیر آلوده
آلودگی شیر گوسفند و بزهای مناطق جنوبی ایران به یک انگل خطرناک نشخوارکنندگان
آلودگی شیر گوسفند و بزهای مناطق جنوبی ایران به یک انگل خطرناک

یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های تک‌یاخته‌ای مشترک بین انسان و دام «توکسوپلاسموزیس» است که ممکن است از طریق تماس با حیوان آلوده، مصرف مواد غذایی آلوده و انتقال مادر به جنین به افراد منتقل شود. این بیماری برای زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، به عنوان یک خطر جدی محسوب می‌شود.