صادرات عسل
صادرات عسل ایران به صفر رسید؛ وزارت صمت دست بجنباند صنعت زنبورعسل
صادرات عسل ایران به صفر رسید؛ وزارت صمت دست بجنباند

به گزارش دامیران، خبرگزاری تحلیل بازار نوشت: زنبور عسل از حشرات مفیدی است که فراورده ها بسیاری همچون «عسل، ژل رویال، زهر زنبور» دارد و اگرچه عسل معرفترین فراورده آن محسوب می شود اما دیگر تولیدات آن بازار پویاتری دارد. به خصوص اینکه در صنعت داروسازی نیز کاربرد دارد. بر اساس داده های..