صنعت تولید و بسته بندی
دکتر مسعود رسولی: ما در عملکرد دولت، سیاست و برنامه ریزی ندیده ایم اختصاصی دامیران
دکتر مسعود رسولی: ما در عملکرد دولت، سیاست و برنامه ریزی ندیده ایم

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگویی با خبرنگار دامیران از نحوه مدیریت دولتی در زمینه فعالیت صنف تولید و بسته بندی مواد پروتئینی انتقاد کرد. دکتر مسعود رسولی، بزرگترین مشکل تولید کنندگان را دخالت‌های دولتی، و نیز عدم ثبات بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی دانست و تصمیمات آنی و خلق الساعه را  آسیب زننده به صنعت نامید.