صید تون ماهی
ایران دوازدهمین کشور صید کننده تون ماهیان در جهان صنعت آبزیان
ایران دوازدهمین کشور صید کننده تون ماهیان در جهان

مختار آخوندی مدیر کل صید و صیادی سازمان شیلات ایران: تون ماهیان جزء ماهیان مهاجر دو کاشانه ای با مهاجرت های طولانی هستند، تون ماهیان حدود 7% صید جهان را به خود اختصاص می دهند ولی در ایران بیش از 30% صید کشور، مربوط به تون ماهیان و شبه تون ماهیان است.