عسل ارگانیک و طبیعی
استاندارد های عسل ارگانیک صنعت زنبورعسل
استاندارد های عسل ارگانیک

امروزه تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دنبال تولید و مصرف عسل ارگانیک هستند. وقتی به دنبال عسل ارگانیک هستید به صرف گفتن واژه ارگانیک بودن آن نباید بسنده کنید. واژه ارگانیک سلسله قوانین و مقرراتی دارد که بعضی از آنها بین المللی بوده و بعضی مخصوص کشور تولید کننده هست؛ بنابراین هر تولید کننده ای که بخواهد از عنوان ارگانیک استفاده کند..