علائم آنتروتوکسمی گوسفندان
بیماری آنتروتوکسمی یا قلوه نرمی نشخوارکنندگان
بیماری آنتروتوکسمی یا قلوه نرمی

بیماری آنتروتوکسمی یکی از کشنده ترین بیماری ها در گوسفند است. بیماری آنتروتوکسمی که مختص حیوانات علفخوار است در اثر رشد و تکثیر غیر معمول باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در دستگاه گوارش آنها بوجود می آید.