علوفه دام و طیور
گیاه کوشیا (جارو) علوفه آینده نشخوارکنندگان
گیاه کوشیا (جارو) علوفه آینده

کوشیا (جارو ) با نام علمی (Kochia scoparia ( L . ) Schrad )  از خانواده اسفناجیان (که به دلیل داشتن سیستم ریشه ای گسترده ) یک گیاه دو لپه علفی یکساله است و عمیق با نواحی خشک به خوبی سازگاری دارد این گیاه می تواند تا عمق پنج متری خاک نفوذ کند و ریشه های جانبی آن تا فاصله هفت متری نیز گسترش یابد ، کوشیا میتواند در خاک های بسیار شور..