علوم دامی
خانه ای امن برای پرورش دانش‌بنیان های علوم دامی/ دغدغه دانشمندان خلاق باید تولید فن آوری باشد، نه تولید محصول اختصاصی دامیران
خانه ای امن برای پرورش دانش‌بنیان های علوم دامی/ دغدغه دانشمندان خلاق باید تولید فن آوری باشد، نه تولید محصول

اختصاصی دامیران، مدیر مرکز رشد واحدهای فن آور علوم دامی: مزیت دانش بنیان بودن یک شرکت کاهش مالیات، تامین راحت تر مواد اولیه و اولویت در دریافت وام و تسهیلات است/ ترویج محصولات جدید کاری سخت و هزینه بر است که باید مدنظر قرارگیرد