علیرضا صفاخو
علیرضا صفاخو اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟ اختصاصی دامیران
علیرضا صفاخو اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟

علیرضا صفاخو مدیر روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران در پاسخ به اگر شما وزیر جهاد کشاورزی بودید در شرایط کنونی چه می کردید؟