فرق کره با مارگارین
مارگارین چیست؟ اخبار و مقالات عمومی
مارگارین چیست؟

مارگارین محصولی حاصل از امولسیون آب در چربی است، که فاز آب را شیر بدون چربی و فاز چربی را روغن هایی غیر از چربی شیر تشکیل میدهند. دو فاز آب و چربی به کمک امولسیفایرهای مناسب با هم مخلوط شده و یک امولسیون پایدار را ایجاد میکنند که در فرآیند تولید مارگارین قرار گرفته و..