فوائد شیر و گوشت بز
اهمیت پرورش بز و معرفی انواع نژادهای آن نشخوارکنندگان
اهمیت پرورش بز و معرفی انواع نژادهای آن

بز به عنوان یک دام مهم کشور، با اینکه جمعیت فراوانی را به خود اختصاص می دهد؛ ولی نسبت به گوسفند اهمیت کمتری داشته و معمولا به صورت فرعی و همراه با گله های گوسفند، به عنوان هدایت کننده گله، نگهداری میشود. در حالی که در خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا، شیر بز اصلی ترین منبع شیرمصرفی انسان است..