قارچ ها
سموم مایکوتوکسین صنعت طیور
سموم مایکوتوکسین

تامین مواد خوراکی دام و طیور یکی از اصلی ترین مواردی است که با آن بصورت جدی درگیر بوده ایم. سموم قارچی و قارچ ها در مواد اولیه و خام بوجود می آیند زیرا مایکوتوکسین ها بصورت مستقیم بر کیفیت و میزان تولید اثرات مخرب خواهن د گذاشت و از طریق باقیمانده سموم در محصولات (تخم مرغ، شیر و گوشت) این اثرات را به انسان نیز منتقل می کند.