قرارگاه مرغ
مرغ به قیمت وزیر جهاد کشاورزی ۴۰ هزار تومان! صنعت طیور
مرغ به قیمت وزیر جهاد کشاورزی ۴۰ هزار تومان!

قرارگاه مرغ در فروردین ماه 1400 جهت توازن عرضه و تقاضا با تصویب تنظیم بازار تشکیل شد و قرار بود بازار را به آرامش برساند این در حالی است که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی می‌گوید که این قرارگاه فقط در فصل بهار چند جلسه تشکیل داده است. با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم و تغییر وزرا تا چند روز دیگر به نظر می‌رسد، قرارگاه مرغ منحل شده باشد..