قفس ماهیان
وضعیت جهانی صنعت پرورش ماهی دریایی در قفس صنعت آبزیان
وضعیت جهانی صنعت پرورش ماهی دریایی در قفس

90 درصد از کل تولید پرورش ماهی در قفس مربوط به 8 گونه میباشد و مابقی (بیش از 70 گونه) 10 درصد تولید را به خود اختصاص میدهد. اغلب تولیدات پرورش ماهی در قفس در آب های لب شور و دریایی در مناطق معتدله واقع شده است و عمدتاً شامل 10 گونه میباشد. بنابراین استفاده از آبزی پروری پیشرفته مانند پرورش ماهی در قفس برای توسعه..