قیمت مرغ چند است
اتحادیه مرغداران: قیمت مرغ در تهران گران نشده صنعت طیور
اتحادیه مرغداران: قیمت مرغ در تهران گران نشده

مرغداران باید تعداد جوجه‌ها را در یک سامانه ثبت کنند تا برای آنان سهمیه در نظر گرفته شود؛ سپس شرکت یا واردکننده‌ای برای خرید نهاده به آنان معرفی می‌شود اما به دلیل تاخیر در ارائه محصول ناگزیرند نهاده‌های مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند و همین امر باعث افزایش قیمت مرغ شده است.

چه عواملی به افزایش قیمت مرغ دامن زد؟ صنعت طیور
چه عواملی به افزایش قیمت مرغ دامن زد؟

قیمت مرغ در بازار ۲ نرخی شده است؛ قیمتی را که کارگروه تنظیم بازار برای مرغ مصوب اعلام کرده و از طرف دیگر، قیمت بازار آزاد که به دور از چشم تعزیرات خرید و فروش می‌شود.