لوازم و تجهیزات ماهیگیری
تور ماهیگیری و دام های ماهیگیری صنعت آبزیان
تور ماهیگیری و دام های ماهیگیری

قرن هاست انسان یاد گرفته است ماهی را با تور ماهیگیری و دام صید نماید. تور ماهیگیری های اولیه را از نخل رافيا (نوعی نخل ماداگاسکار) نی یا کنف میساختند. تور ماهیگیری پنبه ای را سال هاست بکار میبرند. تور ماهیگیری های نایلونی دو لایه که امروزه بکار میروند شاید بهترین نوع تور ماهیگیری هستند. در دنیا چندین روش توربافی شناخته شده است ولی اساس..