ماجرای ارز دولتی
کمتر از ۵۰ درصد نهاده‌های طیور با ارز دولتی تامین می‌شود صنعت طیور
کمتر از ۵۰ درصد نهاده‌های طیور با ارز دولتی تامین می‌شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: اکنون کمتر از ۵۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور کشور با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود.