ماهیان
طبقه بندی ماهی ها صنعت آبزیان
طبقه بندی ماهی ها

هر موجود زنده ای دارای اسم علمی ویژه ای می باشد. برای مطالعه و شناسایی موجودات و نشان دادن ارتباط تکاملی آنها با یکدیگر دانشمندان اقدام به طبقه بندی آنها نموده اند. مدیران شیلات ها و سایر موسسات مربوط به ماهی اگر شناختی در مورد طبقه بندی عمومی ماهی ها داشته و ارتباط موجود بین ماهی هائی را که با آن ها کار میکنند بدانند، بدون شک می توانند..

بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان صنعت آبزیان
بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان

کیفیت غذایی برای پرورش ماهی در رژیم غذایی آنها مورد استفاده قرا میگیرد، اصلی بسیار مهم در راستای بهره برداری مناسب از سیستم های پرورشی است. بیماری های تغذیه ای ممکن است در نتیجه کمبود مواد غذایی، گوناگونی انواع مواد غذایی مصرفی و یا نامتعادل بودن مواد لازم در جیره غذایی آنها باشد.

بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلا صنعت آبزیان
بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلا

باکتری Lactococcus garvieae عامل بیماری لاکتوکوکوزیس است این بیماری به عنوان یک بیماری نوظهور گونه های مختلف آبزیان را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب زیان های اقتصادی قابل توجه ای در ماهیان آب شور و آب شیرین می شود، به ویژه زمانی که دمای آب در تابستان به بالای C°16 می رسد.