مدیریت خوراک دام
محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان نشخوارکنندگان
محرک های رشد گیاهی برای بهبود بازده انرژی نشخوارکنندگان

بازده استفاده از انرژی در نشخوارکنندگان سودآوری تولید گوشت و همچنین تأثیر زیست محیطی آن را تعیین می کند. از طریق انتخاب ژنتیکی و توسعه فناوری ها و روش های جدید، کارایی نشخوارکنندگان در تبدیل انرژی خوراک به گوشت برای مصرف انسان می تواند بهبود یابد.

چگونه تغذیه نشخوارکنندگان را مدیریت کنیم؟ نشخوارکنندگان
چگونه تغذیه نشخوارکنندگان را مدیریت کنیم؟

تغذیه دام یکی از راه های بهره وری در استفاده از منابع خوراک، تهیه جیره های متعادل و متوازن به منظور تأمين احتياجات غذایی دام و طيور است، به طوری که در یک واحد دامپروری 60 تا ۷۰ درصد هزینه ها مربوط به تغذیه است مدیریت دام های پرواری مثل زمان خشکی، آبستنی، شیرواری یا شیرخوارگی باید با یک مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده انجام گیرد.