مرغدارانی که جوجه ندارند
به مرغداری هایی که جوجه نداشته باشند نهاده نمی‌دهیم صنعت طیور
به مرغداری هایی که جوجه نداشته باشند نهاده نمی‌دهیم

مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به تغییرات بنیادین در سامانه بازارگاه گفت: سامانه بازارگاه به دلیل انتقاداتی که از آن درباره توزیع از طریق استان‌ها و نه واحدهای تولیدی صورت گرفته بود، اکنون اصلاح شده است.