مرغ تخمگذار
ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور صنعت طیور
ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور

به استناد بند " الف" تبصره ۲ ماده ۵ و همچنین ماده ۶ دستورالعمل اجرایی قانون نظام جامع دامپروری کشور درخصوص ابلاغ سالانه سیاست ها و دستورالعمل ها، سیاست های صدور مجوزهای بخش طیور در سال ۱۴۰۰ برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فرآیند صدور مجوزها با رعایت کامل مفاد سیاست های مذکور و سایر قوانین، ضوابط و مقررات موجود، ابلاغ شد.