مرغ های ناسالم
هیچ مرغ ناسالم وارد چرخه تولید و بازار نمی شود صنعت طیور
هیچ مرغ ناسالم وارد چرخه تولید و بازار نمی شود

غلامرضا ملکی در خصوص انتشار فیلمی در فضای مجازی و همدیگرخواری مرغ‌ها به همراه ابراز نگرانی مردم از ورود این مرغ‌ها به چرخه بازار اظهارکرد: بیماری کانی بالیسم یک بیماری رفتاری بوده و عفونی و قابل انتقال به سایر مرغداری نیست اما همین مرغ‌های بیمار نیز در صورت تأیید بیماری به هیچ وجه وارد چرخه تولید و بازار نمی‌شود.