مرکز پژوهش های مجلس
راهکارهای نجات صنعت دام سبک اختصاصی دامیران
راهکارهای نجات صنعت دام سبک

 بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای نجات صنعت دام کوچک کشور از بحران حاضر، اقداماتی نظیر تسهیل و افزایش ظرفیت صادراتی دام با رفع موانع صادرات و انجام هماهنگی های بین بخشی، بازنگری در قیمت های تعیین شده به طوری که براساس هزینه تمام شده سود معقولی برای دامدار تضمین شود..

صنعت دام سبک کشور در خطر افول اختصاصی دامیران
صنعت دام سبک کشور در خطر افول

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نظر گرفتن شرایط وخیم صنعت دام سبک کشور با توجه به اتخاذ تدابیر نامناسب از سوی بدنه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی، در پی وقوع خشکسالی و عدم تامین به موقع و به قیمت نهاده ها، در پژوهشی ضمن تبیین دلایل رویارویی صنعت دام سبک با بحران حاضر، بر ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول این صنعت مهم و راهبردی تاکید کرده است.