ممنوع شدن صادرات مرغ
صادرات تخم‌مرغ ممنوع شد صنعت طیور
صادرات تخم‌مرغ ممنوع شد

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه تخصصی در خصوص صادرات مرغ تعلیق شد. در بخشنامه مربوطه با اشاره به مکاتبه ۱۲ تیرماه معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است..