مواد پروتئینی
دکتر مسعود رسولی اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟ اختصاصی دامیران
دکتر مسعود رسولی اگر وزیر جهاد کشاورزی بود در شرایط کنونی چه می کرد؟

دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن بسته بندی مواد پروتئینی کشور در پاسخ به اگر شما وزیر جهاد کشاورزی بودید در شرایط کنونی چه می کردید؟