مکمل اسیدهای صفراوی
اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام نشخوارکنندگان
اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

چربیها در تغذیه انسان و حیوانات اهلی موضوع تحقیقات هستند. این مطالعات اغلب به گروهای ویژهای از چربیها (اشباع، غیراشباع، چند زنجیره ای غیراشباع یا گروه های چربی بر اساس طول زنجیره های اسید چرب (کوتاه، متوسط یا بلند زنجیر) تعلّق دارند.