میزان تولید گاوداری ها
گرما عامل کاهش تولید در گاوداری‌ ها نشخوارکنندگان
گرما عامل کاهش تولید در گاوداری‌ ها

گرمای بیش از حد استاندارد تقریبا برای تمام حیوانات استرس‌زاست، اما این موضوع برای گاو‌هایی که قرار است شیر یا گوساله تولید کنند تاثیر منفی بیشتری دارد؛ به ویژه اگر این استرس حرارتی در دوران خشکی و قبل از زایمان باشد.