نجات زنبورها
نجات زنبورهای عسل‌ در حال انقراض با جلبک صنعت زنبورعسل
نجات زنبورهای عسل‌ در حال انقراض با جلبک

به نقل از نیواطلس، جمعیت زنبورهای عسل در سال های اخیر به علل مختلفی کاهش یافته و زنبورداران به تغذیه آنها با استفاده از مواد مصنوعی روی آورده اند. در میان مواد غذایی که می تواند مورد استفاده زنبورهای عسل قرار بگیرد، ریزجلبک ها منبع غذایی خاصی هستند که تا به حال چندان مورد توجه نبوده اند و حالا توجه محققان را به خود جلب کرده اند.