نظام دامپزشکی
تعرفه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰ اخبار و مقالات عمومی
تعرفه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیر دولتی سال ۱۴۰۰

در اجرای تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تعرفه های خدمات درمانی پیشگیری، آزمایشگاهی و بهداشتی دامپزشکی به تفکیک نوع خدمات دربخش غیردولتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ با افزایشی متناسب با ارزش خدمات ارائه شده و افزایش قیمت تمام شده لوازم مصرفی به شرح ذیل اعلام میگردد