نوک چینی دستی
نوک چینی طیور ، چرا و چگونه انجام شود؟ صنعت طیور
نوک چینی طیور ، چرا و چگونه انجام شود؟

نوک چینی به عملی گفته می شود که در آن قسمتی از نوک پرنده به صورت دستی یا توسط دستگاه چیده می شود و بدین ترتیب از وارد آمدن خسارات جدی به گله جلوگیری به عمل می آید. دلیل انجام این کار جلوگیری از بیماری هم خواری در پرندگان می باشد، هم خواری یا کانیبالیسم یک بیماری...